You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
+421 245 927 954, +421 903 715 821
info@signet.sk, vyroba@signet.sk, signet@signet.sk
English

SIGNET - papierové tašky

Wish List
0

General Terms and Conditions

 1. Firma Signet Plus spol. s r.o. dodáva svojim zákazníkom tovar, služby a práce v rozsahu, ktorý vychádza z ponuky, uverejnenej v platnom katalógu a zverejnenej na internete , podľa katalógových, akčných alebo individuálnych ponúk. Zákazníci môžu objednávať tovar výhradne elektronickou poštou, písomne poštou alebo faxom a pri osobnom rokovaní. V objednávke musí zákazník presne špecifikovať typ a množstvo tovaru alebo služieb podľa platného katalógu alebo ponuky Signet plus spol .s r.o.
 2. Zákazník (okrem zákazníkov pri maloobchodnom predaji) je povinný pri objednávaní tovaru uviesť svoju presnú adresu pre zasielanie korešpondencie a rovnako pre príjem tovaru. Zákazník je ďalej povinný uvádzať presný názov firmy, IČO, DIČ, e-mail, meno a funkciu, telefónne a faxové číslo a bankové spojenie. Signet plus spol. s r.o. eviduje svojich zákazníkov podľa zákazníckeho čísla. Prevzatie objednávky je zákazníkovi automaticky potvrdené, rovnako tak všetky zákazky, u ktorých si to zákazník vyžiada.
 3. Zákazku je možné zrušiť iba písomnou formou. Pokiaľ je tovar, určený k splneniu zákazky už objednaný, vyhradzuje si Signet Plus spol. s r.o. právo účtovať zmluvnú pokutu za zrušenie zákazky vo výške min. 50% ceny zákazky.
 4. Firma Signet plus spol. s r.o. dodáva frekventovaný tovar a výrobky naraz a úplne, zvyčajne do 5-tich pracovných dní, prostredníctvom spoločnosti UPS na dobierku pokiaľ nie je stanovené inak.
 5. Úhrada za tovar alebo služby je v hotovosti pri prevzatí tovaru, na dobierku prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo bezhotovostným prevodom na účet. Pravidelným a spoľahlivým zákazníkom bežne poskytujeme dodávateľské financovanie nami dodaného tovaru alebo služieb s termínom splatnosti faktúr podľa dohody. Pri nedodržaní termínu splatnosti si Signet plus spol. s r.o. vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu za oneskorenú platbu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Signet plus spol. s r.o. nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za následky, spojené s oneskorením dodávok z dôvodu nedodržania požadovaného termínu úhrady predošlých faktúr.
 6. Ako doklad o platbe slúži pripísanie celej čiastky na účet firmy Signet plus spol. s r.o. alebo doklad, že peniaze boli odpísané z účtu zákazníka v prospech firmy Signet plus spol. s r.o.. Ako doklad k vykonanej platbe nemôže slúžiť iba bankou potvrdený príkaz k úhrade. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom fy. Signet plus spol. s r.o..
 7. U nových zákazníkov a v niektorých ďalších prípadoch si Signet plus spol. s r.o. vyhradzuje právo platby za zákazku vopred (zálohová faktúra 50 %). Plnenie väčších dodávok je zvyčajne riešené pomocou obchodnej zmluvy so špecifickými zmluvnými podmienkami.
 8. Signet plus spol. s r.o. zásadne nedodáva tovar pochybného pôvodu, druhej akosti alebo po záručnej dobe.
 9. Pri reklamácii sa postupuje podľa platného zákona SR o reklamáciach. Reklamovaný tovar musí byť do firmy Signet plus spol. s r.o. doručený bezodplatne a kompletný. V opačnom prípade sa tovar neprijíma. K tovaru musí byť priložený predajný doklad, alebo jeho kópia a uvedený presný popis reklamovanej závady. Všetky sporné otázky budú riešené v sídle predávajúceho.
 10. Za oprávnene reklamovaný tovar je poskytovaná náhrada alebo formou opravy, dodaním nového tovaru alebo finančnou náhradou, ak nie je iná možnosť. Pri zjavnom poškodení obalu zásielky odporúčame zásielku od dopravcu neprevziať, lebo zodpovednosť za škody pri transporte nesie prepravca, u ktorého musí byť škody neodkladne reklamované. Náklady za neoprávnené reklamácie znáša zákazník.
 11. Riadne objednaný, nepoužitý tovar je možno po dohode s firmou Signet plus spol. s r.o. vrátiť najneskôr do 7 dní po obdržaní zásielky a za predpokladu, že tovar sa vráti nepoužitý a nepoškodený na náklady kupujúceho.
 12. Vystavením objednávky zákazníkom alebo podpisom obchodnej zmluvy na dodávku tovaru od firmy Signet plus spol. s r.o., vyslovuje zákazník svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Výhrady k týmto podmienkam je nutné uviesť jasne a zreteľne a vopred s firmou Signet plus spol. s r.o. prerokovať.
 13. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.2.2008 do odvolania.